Skip to content

Общи условия

към договори за предоставяне на услуги по изработване, внедряване и поддръжка на уебсайт

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Уебдеш ЕООД, по-долу за краткост “Търговец”, от една страна, и лицата, ползващи предоставяните от Търговеца услуги, наричани по-долу за краткост „Клиенти“, от друга страна.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договор между Клиента и Търговеца.

За неуредените в индивидуалния договор случаи се прилагат съответните разпоредби на Общите условия. Общите условия са неразделна част от индивидуалния договор между Търговеца и Клиента и имат задължителна сила за тях, освен ако не е изрично уговорено друго в индивидуалния договор.

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Договор за услуга е договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на Клиента, а Клиентът заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Клиент е всяко физическо или юридическо лице, в т.ч. и в качеството си на Потребител, което придобива стоки или ползва услуги, предоставяни от Търговеца.

Лични данни са всички данни, които могат да бъдат свързани с конкретно физическо лице, като включват данните относно индивидуализацията на физическото лице (име, ЕГН, документ за самоличност и т.н.), адрес, месторабота, електронен адрес, телефонен номер, както и всякакви други данни относно поведението, идентичността, етническата принадлежност, гражданството, самоопределянето, убежденията или личния живот на лицата на това физическо лице.

Неизпълнение е което и да е виновно действие или бездействие, извършено в нарушение на клаузите на настоящите Общи условия, индивидуалните договори или приложимите Законови разпоредби.

Непреодолима сила е обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на Договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и други природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др., и което влияе на изпълнението на задълженията на която и да е от страните по Договора.

Общи условия са настоящите Общи условия, които включват условията, приложими към договора за предоставяне на услуги по изработване, внедряване и поддръжка на уебсайт, сключван между Търговеца и Клиент.

Потребител е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор с Търговеца действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Услуга е всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Цифрово съдържание са данни, които са произведени и предоставени в цифрова форма.

1. Уебдеш ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Република България и регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204986610, ИН по ДДС BG204986610, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Банишора, блок 27, вх. Г, с адрес за кореспонденция: гр. София, Лозенец, ул. Миджур 13, ап. 8, п.к. 1164, имейл адрес [email protected], телефон +359884077638.

Уебдеш ЕООД предоставя услуги по:
а. изработка и внедряване на уебсайтове, с функционалности и характеристики, съгласно индивидуално уговорени между страните параметри;
б абонаментна поддръжка на уебсайтове,
в. консултации и съдействие във връзка с внедряването на изработения уебсайт в съществуващи системи/конфигурации/модули, използвани от и/или собственост на Клиента
г изработване на фирмени лога
д. други

Клиентите имат възможност да получат информация за предоставяните от Търговеца услуги и да осъществят контакт с него за целите на отправяне на запитване и/или последващо сключване на договор на Уебсайта https://webdesh.com.

2. Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02/91-53-519
е-mail: [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите (КЗП)
Адрес: гр. София 1000, ул. “Врабча” № 1, ет. 3,4 и 5,
тел.: 02/933 05 65
факс: 02/988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
е-mail: [email protected]
Уеб сайт: www.kzp.bg

3. За целите на сключване на договор за услуги, Клиентът отправя заявка за оферта от Търговеца посредством попълване на електронна форма на Уебсайта на Търговеца https://webdesh.com/, като предоставя първоначална индикативна информация за потенциалното възлагане или попълва в свободен текст контактната форма на Уебсайта на Търговеца.

4. Задължителна предпоставка за осъществяването на контакт с Търговеца по начините, описани в т.3. е запознаването с политиката за поверителност и приемането на същата посредством отбелязване в поле (чек бокс) в Уебсайта.

5. За целите на осъществяване на обратна връзка с Клиента по повод отправеното от него запитване, Търговецът събира минимално необходими лични данни като имена и имейл на Клиента.

6. С изпращането на запитване за оферта или попълнена контактна форма, Клиентът, физическо лице, декларира и гарантира, че е пълнолетен и че използва своята действителна самоличност и данни.

7. Клиентът се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на данните, необходими за отправянето на оферта от страна на Търговеца и последващото сключване на договор.

8. С изпращането на запитване до Търговеца, Клиентът приема настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва по отношение на разпоредбите, регулиращи преддоговорните отношения с Търговеца.

9. В запитването, Клиентът посочва ден и час за провеждане на разговор или дистанционна среща с Търговеца за уточняване на детайлите на потенциалното възлагане. С подаване на заявката се счита, че Клиентът заявява изричното си съгласие, Търговецът да осъществи контакт с него, посредством имейл, телефон или друг приложим метод за комуникация.

10. Търговецът изпраща писмена оферта на имейла за контакт на Клиента, съдържаща описание на вида услуги, техническа спецификация, срокове за предоставянето им и приложимите ценови параметри и разходи, на база на предоставената от Клиента първоначална и последваща информация.

11. След запознаване с офертата на Търговеца и в случай, че Клиентът я приема, същият следва да потвърди същата изрично, от който момент тя става обвързваща за страните. Изпращането на насрещно предложение за цената, срок или други параметри на възлагането от страна на Клиента се счита за нова оферта, която следва да бъде приета изрично от страна на Търговеца. С приемането на първоначалната оферта на Търговеца или впоследствие модифицираната оферта, на база на постигнатите между страните договорености, се счита, че страните са сключили договор за предоставяне на съответния вид услуги, Клиентът се е запознал с настоящите Общи условия и приема същите. Настоящите Общи условия представляват неразделна част от сключения между страните индивидуален договор и се прилагат за всички отношения, които страните не са уредили по начин, различен от разпоредбите на настоящите Общи условия.

12. Страните могат да подпишат и изричен писмен договор за предоставяне на възложените от Клиента услуги, съдържащ конкретни параметри на постигнатите между страните договорености, като офертата представлява приложение към същия. Договорът за услуги се счита за сключен и услугите се считат за възложени при подписването му от двете страни, в т.ч. с електронен подпис по чл.13, ал.1 от ЗЕДЕУУ (в т.ч. чрез Hellosign, DocuSign, Adobesign) и/или с усъвършенстван електронен подпис по чл.13, ал.2 от ЗЕДЕУУ, което подписване ще има правна сила, равностойна на саморъчен подпис.

13. При обективна или субективна невъзможност за предоставяне на дадена услуга Търговецът си запазва правото да откаже поръчката и да не сключи договор с Клиента.

14. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Клиент.

15. Цените на предлаганите от Търговеца услуги са посочени в Офертата на Търговеца.

16. По отношение на услугата по изработване и внедряване на уебсайт, Търговецът определя цената на предоставяните от него услуги на база на техническите и функционални характеристики и дизайна на уебсайта, определени съгласно изричните изисквания на Клиента и посочени в Офертата на Търговеца.

17. Евентуални промени в техническите и/или функционални характеристики и/или дизайна на уебсайта, след сключване на договора, по желание на Клиента или поради обективни причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца, могат да доведат до промяна на договорената цена за изработване и внедряване на уебсайта. Търговецът предварително уведомява Клиента за конкретните промени на ценовите параметри обусловени от промяната в заданието на изработване на уебсайта, или когато това е невъзможно, за начина на определянето им. Страните се съгласяват да обсъдят възможностите за минимално отклонение от първоначално договорените ценови параметри.

18. В обхвата на определената цена за изработване и внедряване на уебсайт, Търговецът предоставя на Клиента до две консултации във връзка с внедряването на създадения уебсайт в съществуващи системи/конфигурации/модули, използвани от и/или собственост на Клиента, всяка в обем до 2 часа. Допълнителни консултации, корекции по вече изработени страници, функционалности или материали, предоставени по желание на Клиента, подлежат на допълнително заплащане, като цената се определя на база на реално вложеното от Търговеца време за работа, при прилагане на унифицирана часова ставка, посочена в Офертата на Търговеца, представляваща неразделна част от сключения договор за услуги.

19. Цената на предлаганите от Търговеца услуги не включва разходи за закупуване на софтуерни приложения, теми, плъгин-и и др.

20. Върху цената на предоставяните услуги отделно се начислява данък добавена стойност (ДДС), в случай че такъв е дължим.

21. По отношение на услугата по месечна поддръжка на уебсайт, цената на предоставяните от Търговеца услуги се определя на база обхвата на конкретно възложените от Клиента дейности, според избрания от Клиента план за месечна поддръжка.

22. Независимо от обхвата на възложените дейности по месечна поддръжка, в цената на същата не се включват следните допълнителни услуги:
а. добавяне на ново съдържание;
б. промяна на съществуващо съдържание;
в. обновяване и корекции по съдържанието и дизайна на изработения Уебсайт;
г. поправяне на технически настройки и проблеми (бъгове), невъзникнали на основата на обновяване (ъпдейт) на WordPress, темата, плъгин-и и с които поддръжката (съпорта) на хостинг-а, темата, плъгин-ите не успяват да сътрудничат.

23. В случай, че Клиентът желае да възложи предоставянето на посочените в т.22 услуги, същите подлежат на допълнително заплащане, като цената се определя на база на реално вложеното от Търговеца време за работа, при прилагане на унифицирана часова ставка, посочена в Офертата на Търговеца, представляваща неразделна част от сключения договор за услуги.

24. В цената на месечната поддръжка не се включва асистиране на Клиента по имейл или телефон, като същите подлежат на допълнително заплащане за всеки отделен случай, при прилагане на такса, равняваща се на унифицираната часова ставка на Търговеца за 1 час работа.

25. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите от него услуги, като такива промени няма да засягат вече сключени договори. В случай на промяна на цената за месечна поддръжка, актуализираните цени на Търговеца се прилагат спрямо сключени договори след изтичане на едномесечен срок от влизане в сила на промяната.

26. Търговецът може да предоставя отстъпки за предлаганите от него услуги, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

27. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и възлагане на една и съща услуга.

28. Клиентът заплаща цената на възложените услуги по банков път по банкова сметка на Търговеца, посочена в сключения индивидуален договор за услуги, срещу издадена от последния фактура. Всички банкови такси и комисионни са за сметка на Клиента.

29. Клиентът е задължен да спазва уговорените в индивидуалния договор срокове за заплащане на дължимите към Търговеца суми и да не допуска забава в изпълнението на това задължение.

30. Възнаграждението за услугата по изработване и внедряване на уебсайт се заплаща от Клиента на две равни вноски, както следва:
30.1. 50% – в срок до 7 дни от сключване на договора и издаване на фактура от Търговеца.
30.2. 50% – в срок до 7 дни от приемане на работата по реда на т.47 или т.49.

31. Възнаграждението за услугата по изработване на предложение за фирмено лого се заплаща авансово, заедно с плащането по т.30.1.

32. Възнаграждението за месечна поддръжка се заплаща авансово, до 5-то число на всеки календарен месец.

33. Възнаграждението за допълнителни услуги, предоставени от Търговеца, по заявка на Клиента, чийто размер се формира на база на реално вложеното време за работа, при прилагане на часова ставка, се заплаща в срок до 7 дни от приемане на работата по реда на т. 47 или т.49.

34. Всички възнаграждения на Търговеца се заплащат в посочените в настоящия раздел срокове и при всички случаи не по-късно от 7 дни от датата на получаване на издадена от последния фактура по електронен път.

35. Търговецът и Клиентът се задължават да изпълняват добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия, сключения договор, и действащото българско законодателство.

36. Търговецът се задължава да изработи уебсайта съгласно техническите и функционални спецификации и изисквания към дизайна му, посочени в приетата от Клиента оферта.

37. Търговецът се задължава да предостави консултации на Клиента във връзка с внедряването на създадения Уебсайт в съществуващи системи/конфигурации/модули, използвани от и/или собственост на Клиента, в обем съгласно сключения между страните договор и евентуално допълнително възложени от Клиента, срещу заплащане на допълнително възнаграждение.

38. Търговецът се задължава да изработи три предложения за фирмено лого, съгласно задание на Клиента, обективирано в сключения между страните договор.

39. Търговецът се задължава да осигурява месечна поддръжка на изработения уебсайт, с обхват съгласно избрания от Клиента абонаментен план.

40. Допълнителни функционалности на уебсайта и предоставянето на допълнителни услуги от Търговеца, извън уговорените в сключения договор, могат да бъдат договаряни от Страните писмено и при договаряне на допълнително възнаграждение за Търговеца. Услугите по предходното изречение се заявяват от Клиента изрично по имейл, като Страните определят срок за изпълнението им.

41. При предаването на готовия Уебсайт Търговецът е длъжен да предостави на Клиента всички данни, акаунти и пароли необходими за пълен достъп и администриране на уебсайта и хостинга.

42. След прекратяване на сключения договор, Търговецът се задължава да не осъществява достъп до уебсайта или хостинга.

43. След прекратяване на сключения договор, Клиентът се задължава да промени всички пароли за достъп и администриране на уебсайта и хостинга.

44. Клиентът има право да проверява изпълнението по договора по всяко време, доколкото с това не пречи на работата на Търговеца. Контролът се извършва дистанционно, онлайн.

45. Указанията на Клиента са задължителни за Търговеца, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не са в отклонение от предмета на Договора.

46. Клиентът преглежда предадената му етапна или окончателна работа в срок до 5 (пет) работни дни от предявяването ѝ от Търговеца.

47. В случай че Клиентът, счита, че предадената му етапна или окончателна работа изцяло или частично не съответства на възлагането, Клиентът е длъжен незабавно и не по-късно от 5 (пет) работни дни да уведоми Търговеца за това, като посочи писмено забележките си. Привеждането на изпълнението съобразно забележките на Клиента се извършва от Търговеца без допълнително заплащане от Клиента и в определен от Търговеца подходящ срок, който може да удължи съответно крайния срок за изпълнение на задълженията на Търговеца. След отстраняване на недостатъците на работата, Страните подписват приемо-предавателен протокол за предадената етапна или окончателна работа.

48. Забележките на Клиента не могат да се отклоняват от писмено уговореното между Страните. В случай на забележки на Клиента, които се отклоняват от писмено уговореното между Страните, Страните могат да допълнят или изменят предмета на сключения между тях договор с подписване на анекс за възлагане на допълнителни дейности на Търговеца, които подлежат на допълнително заплащане от страна на Клиента.

49. В случай че в срок до 5 (пет) работни дни от предаване на етапна или окончателна работа, Клиентът не предяви писмени забележки, работата се счита за приета без забележки.

50. По отношение на предоставени от Търговеца услуги, спрямо които възнаграждението му се формира на база на реално вложеното време за работа при прилагане на часова ставка, Търговецът съставя отчет за вида на предоставените услуги и вложеното време за изпълнение на всяка от тях. В случай че в срок до 3 (три) работни дни от получаване на отчета за предоставените услуги, Клиентът не предяви писмено възражение, отчетът се счита за приет без забележки.

51. Клиентът носи отговорност за уреждане на авторските права на всички предоставени от него и публикувани в изработения от Търговеца уебсайт информация и материали, включително, но не само: текстове, снимки, графични материали, лога и др.

52. Търговецът не носи отговорност за използвани от Клиента външни модули, тяхното лицензиране, съхранение и конфигуриране.

53. Търговецът не носи отговорност за затруднения с оперирането с хостинга и забавяния в изработването на уебсайта, в случаите при които хостингът на Клиента няма наличен Контролен панел (CPanel) и/или Файлов мениджър (File Manager) и/или достатъчно налични ресурси в хостинг плана. Отстраняването на подобни затруднения може да обуслови предоставяне на допълнителни услуги от Търговеца, подлежащи на допълнително заплащане на база реално вложените работни часове при единна часова ставка, определена в Техническата и ценова сепцификация, представляваща неразделна част от сключения договор за услуги.

54. Търговецът не гарантира и не носи отговорност за съответствието на изработения уебсайт с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (”Регламента”).

55. Отговорност за привеждането на изработения уебсайт в съответствие с изискванията на Регламента носи единствено Клиентът, в случай че последният събира и обработва лични данни през уебсайта.

56. В случай че във връзка със задълженията на Търговеца по сключения договор за услуги, последният получи достъп до обработвани от Клиента лични данни, се прилага Политиката за поверителност на Търговеца и подписаното между страните Споразумение за защита на личните данни, което определя обема на задълженията, възложени от Клиента, в качеството на администратор на лични данни, на Търговец, в качеството на обработващ данните.

57. Търговецът има право да откаже да изпълни поръчка на клиент, който с действията или бездействията си е дал повод на Търговеца да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия.

58. Търговецът предоставя на Клиента гаранция за функционалността на уебсайта за срок от 2 месеца, считано от датата на предаването на уебсайта на Клиента.

59. В гаранционния срок по т. 58, Търговецът е длъжен да отстранява за своя сметка всички възникнали или проявили се недостатъци (дефекти) на уебсайта, за които Клиентът го е уведомил.

60. Не се покриват от гаранцията и се отстраняват срещу заплащане на допълнително възнаграждение недостатъци (дефекти), които:

  1. са в резултат на неправилно използване или администриране на уебсайта, както и при неспазване на указанията и инструкциите, дадени от Търговеца;
  2. са в резултат на нови версии на системния и комуникационния софтуер, обслужващ сървъра, на който е разположен уебсайта;
  3. са в резултат на комбинация със софтуер и оборудване, за които Търговецът не е уведомен при изработването на уебсайта.

61. При възникването на непреодолима сила, страните не носят отговорност за забава или неизпълнение на задълженията си по Договора.

62. Срокът за изпълнение на всяко задължение се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от непреодолима сила.

63. В случай на възникване на подобно обстоятелство, съответната страна е длъжна в най-кратък срок, но не по-късно от 3 (три) дни от узнаване на събитието, писмено да извести другата страна. Известието задължително съдържа информация за:
а. очакваното въздействие на непреодолимата сила върху изпълнението на Договора;
б. предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, респективно обстоятелство;
в. предполагаемият период на действие и преустановяване на непреодолимата сила;
г. евентуалните последствия от него за изпълнението на Договора.

64. Под непреодолима сила се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на Договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

65. Във всички случаи страните по Договора изрично се съгласяват да квалифицират като непреодолима сила наличието на техническа неизправност на хостинга на Клиента или външен софтуер, чийто автор не е Търговеца.

66. От датата на настъпване на непреодолимата сила до датата на преустановяване на действието му страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на непреодолимата сила и да продължат да изпълняват задълженията си по Договора, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

67. Всички авторски права върху изработения, в изпълнение на сключения между страните договор, уебсайт, възникват за и принадлежат изцяло на Клиента от момента на тяхното създаване, с изключение на неотчуждимите неимуществени права на автора да бъде признавано на неговото авторство върху уебсайта и името му или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при неговото използване.

68. Клиентът има правото да използва създадения уебсайт за целта, за която е поръчан, както и за всякакви други цели, да разрешава използването му от трети лица, възмездно или безвъзмездно, без ограничения, да го усъвършенства, без да са необходими допълнителни разрешения за това от Търговеца и без да се дължи допълнително възнаграждение на последния, обезщетения, компенсации и други плащания. Възнаграждението, получено от Търговеца, в изпълнение на сключения договор за изработка на уебсайт, обхваща и всяко бъдещо ползване и прехвърляне на трети лица доколкото е приложимо.

69. В слючения индивидуален договор, Страните могат да уговорят изрично право на Търговеца да разположи на изработения уебсайт своята търговска марка, лого или всякакви други знаци, указващи изработката на уебсайта от Търговеца, както и условията, при които се реализира това право.

70. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца https://webdesh.com (включително наименованието Уебдеш/Webdesh, лого, корпоративни символи и търговски марки, наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн и всички други разпоредби на приложимото право, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

71. Нито една част от уебсайта на Търговеца https://webdesh.com не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Дружеството. Материалите на уебсайта на Търговеца са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

72. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца https://webdesh.com.

73. Търговецът си запазва правото да преустановява достъпа до функционалностите на уебсайта https://webdesh.com. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

74. Както по време на действие на договора, така и за срок от 3 години след прекратяване на договорните правоотношения, всяка страна се задължава да пази в строга поверителност всяка „Конфиденциална информация“, предоставена ѝ от другата страна, нейни работници и служители, представители, клиенти и контрагенти във връзка с изпълнението на Договора, да не използва, разкрива или да допуска разкриване, да не позволява достъп на трети лица до такава информация под каквато и да било форма, предоставена ѝ в устен, писмен, графичен или електронен вид, която представлява „Конфиденциална информация“ по смисъла на следващата точка, без предварително изрично и писмено разрешение на другата страна.

75. Конфиденциална информация включва всяка информация, до която страната има достъп във връзка с изпълнението на договора, отнасяща се до всички права, задължения и фактически отношения, поети или притежавани от другата страна и всички свързани с нея физически и юридически лица, пряко или косвено, включително и без ограничение и информация, касаеща:
а. технологични знания и ноу-хау, касаещи договора или дейността на другата страна в стопанско, техническо, организационно или друго отношение, корпоративна непублична информация, бизнес стратегии и цели, схеми и скици;
б. финансите, операциите, финансовите и оперативни резултати, пазарите, настоящите или потенциални клиенти и доставчици, имуществото, методите за извършване на дейност, персонала, договорите, ангажиментите или непредвидените обстоятелства, правните въпроси или стратегии на другата страна, нейни свързани лица и/или съконтрагенти;
в. продуктите, технологиите или научната, техническа или инженерна информация, разработена, притежавана или лицензирана в полза на другата страна, или което и да е дъщерно дружество, свързани лица и/или съконтрагенти на другата страна, включително, но не само проучвателни процедури, експериментални данни, тестови резултати, методология, бизнес планове, пазарни проекции, планиране на продуктово разработване, техники, технически проекти и технически решения, процеси, ноу-хау, изобретения, подлежащи или не на патентоване, независимо от начина на разкриване на представяне на такава информация – писмено или устно, графически или фотографски, аудиовизуално, записана на магнитни ленти или какъвто и да е тип електронен носител, компютърен диск, прототип, проба, както и в каквато и да е друга осезателна форма.
г. лични данни на минали, настоящи и потенциални клиенти, контрагенти, подизпълнители – имена, ЕГН/ЕИК, адрес, а така също служебни данни и информация: телефон, документи за кандидатстване в хартиен и електронен вариант.

76. Конфиденциалната информация може да се съдържа на книжни носители, компютърни дискове, дискети и всякакви други електронни носители на информация, без да е необходимо те да са веществени по своята форма.

77. За конфиденциална информация няма да се счита:
а. информацията, която страната изрично е определила като неконфиденциална;
б. обществени факти или информация, които страната сама е направила обществено достъпни (например чрез търговска реклама, изявления пред медии, публикации в печатни медии и на публични уебсайтове и други подобни).

78. Всяка от страните по Договора се задължава да не обсъжда, използва в свой интерес (вкл. при извършване самостоятелно на аналогична на другата страна дейност- стопанска или не) и/или в интерес на трети лица, включително, но не само конкурентни на другата страна фирми каквато и да било Конфиденциална информация, до която има достъп във връзка с изпълнението на Договора по време на действието на последния и за срок от 3 години след прекратяването му.

79. Забраната за предоставяне на Конфиденциална информация по Договора отпада, когато тази информация е поискана по официален път от компетентен държавен или общински орган във връзка с изпълнение на неговите задължения по закон. В тези случаи страната, от която е поискана тази информация, е длъжна незабавно да уведоми другата страна за това.

80. Всяка от страните по Договора отговаря пред другата страна като за свои действия, ако Конфиденциална информация по Договора е разпространена от нейни контрагенти и привлечени лица или подизпълнители.

81. Страните се задължават да не разпространяват или да допускат разпространяването на лични данни, станали им известни при и/или по повод сключване и изпълнение на Договора.

82. В случай на нарушаване на задължението за опазване и неразпространение на Конфиденциална информация и лични данни, нарушилата своето задължение страна дължи на изправната страна обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати позли, пряко произтичащи от нарушението, за всеки отделен случай. Ако вследствие на разпространяването на конфиденциална информация или лични данни на изправната страна е наложена административно-наказателна санкция, то неизправната страна ѝ дължи обезшетението по предходното изречение, както и пълният размер на наложената имуществена санкция и разноски във връзка с административното и/или съдебно производство.

83. Правилата в този раздел се прилагат единствено спрямо клиенти, за които според данните, посочени за сключване на договора за услуги, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

84. Основните характеристики на услугите, предлагани от Уебдеш ЕООД са определени в Уебсайта на Търговеца, изпратената до потребителя писмена оферта и проект на писмен договор.

85. Крайната цена на услугите с включени всички данъци и такси и начина на изчисляване на цената на услугите, която поради естеството им не може да бъде изчислена предварително; допълнителните разходи, дължими от Потребителя, както и вида на тези, които могат да бъдат дължими от потребителя и които не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници са определени в изпратената до Потребителя писмена оферта.

86. Възнаграждението на Търговеца не включва разходи за закупуване на софтуерни приложения, теми, плъгин-и и др.

87. Начините на плащане, предоставяне на услугите и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и изпратената до потребителя писмена оферта.

88. Информацията, предоставяна на потребителите по тази точка е актуална към момента на изпращане на писмената оферта на Търговеца, преди сключването на договора.

89. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез електронна поща.

90. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на договора, освен в следните случаите, при които Потребителят няма право да се откаже от договора
а. услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
б. при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ и Търговецът е предоставил потвърждение на изричното предварително съгласие и приемане от потребителя за започване изпълнение на договора преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ от договора.

91. Правото на отказ може да бъде осъществено чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Търговеца, в Приложение №1 към тези общи условия или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите, от които се отказва, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и стойността й, данни на лицето, направило поръчката и дата на поръчката и предостави свои данни за контакт.

92. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, при отчитане на разпоредбата на т.94. Сумата ще бъде възстановена без това да доведе до някакви допълнителни разходи за потребителя.

93. Търговецът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако последният е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

94. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски, в т.ч. разходи за закупуване на софтуерни приложения, теми, плъгин-и и др. и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски и да я приспадне от сумата за възстановяване по 92.
Когато Клиентът се отказва от договора за услуги, цената, предмет на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

95. Рекламацията на цифровото съдържание, когато то не съответства на договора, може да се предяви пред Търговеца или упълномощено от него лице, в рамките на:
а. две години от предоставянето на цифровото съдържание, когато договорът предвижда еднократно предоставяне или поредица от отделни действия по предоставяне на цифрово съдържание;
б. периода от време, през който цифровото съдържание трябва да бъде предоставяно съгласно сключения договор, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание в рамките на определен период от време.

96. Търговецът е изпълнил задължението си за предоставяне на цифровото съдържание, когато цифровото съдържание или всяко средство, подходящо за достъп до цифровото съдържание или за неговото изтегляне, е предоставено на разположение или е достъпно за потребителя или на материален или виртуален инструмент, избран от потребителя за тази цел.

97. При предявяване на рекламация, потребителят може да претендира за привеждане на цифровото съдържание в съответствие с договора; пропорционално намаляване на цената, или да разваляне на договора.

98. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

99. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

100. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
а. касова бележка или фактура;
б. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
в. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

101. Търговецът е длъжен да приеме за разглеждане рекламация, ако е предявена своевременно.

102. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който са посочени датата и номера на рекламацията от регистъра, вида на услугата и подпис на лицето, приело рекламацията.

103. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

104. Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от търговеца да приведе цифровото съдържание в съответствие, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за търговеца, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително стойността, която би имало цифровото съдържание , ако нямаше несъответствие и значимостта на несъответствието.

105. Търговецът е длъжен да приведе цифровото съдържание в съответствие в срок от два месеца, считано от уведомяването му от потребителя за липсата на съответствие.

106. Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора, съгласно т. 97, в следните случаи:
а. привеждането на цифровото съдържание в съответствие е невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за Търговеца съгласно;
б. Търговецът не е привел цифровото съдържание в съответствие в срока по т.105;
в. появи се несъответствие на цифровото съдържание, независимо от предприетите от Търговеца действия за привеждане на цифровото съдържание в съответствие;
г. несъответствието на цифровото съдържание е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора, или
д. Търговецът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че търговецът няма да приведе цифровото съдържание в съответствие в разумен срок, или без значително неудобство за потребителя.

107. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на цифровото съдържание , което е предоставено на Потребителя, и стойността, която би имало цифровото съдържание, ако нямаше несъответствие. Когато договорът предвижда, че цифровото съдържание се предоставя в рамките на определен период от време срещу заплащане на цена, намаляването на цената се прилага за периода от време, през който е имало несъответствие на цифровото съдържание . Възстановяването се извършва в 14-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за намаляване на цената.

108. Потребителят има право да развали договора само ако несъответствието не е незначително. В случай на значително несъответствие, Потребителят упражнява правото си да развали договора, като уведоми Търговеца за решението си да развали договора.

109. При разваляне на договора търговецът възстановява на потребителя всички суми, платени от него по договора в 14-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за разваляне. Когато договорът предвижда предоставянето на цифрово съдържание срещу заплащане на определена цена и в рамките на определен период от време и цифровото съдържание е било в съответствие за известен период от време преди развалянето на договора, търговецът възстановява на потребителя само пропорционална част от цената, платена от потребителя, която съответства на периода от време, през който цифровото съдържание не е било в съответствие, както и всяка част от цената, платена предварително от потребителя за всеки период от време на договора, който би оставал, ако договорът не беше развален.

110. При разваляне на договора от страна на потребителя търговецът възпрепятства всяко по-нататъшно използване на цифровото съдържание, като например направи цифровото съдържание недостъпно за потребителя или като блокира профила на потребителя.

111. След развалянето на договора потребителят се въздържа да използва цифровото съдържание или цифровата услуга и да ги предоставя на трети лица.

112. Потребителят не дължи плащане за използване на цифровото съдържание или цифровата услуга в периода, предшестващ развалянето на договора, през който цифровото съдържание не е отговаряло на индивидуалните и обективните изисквания за съответствие и на изискванията за интегриране на цифровото съдържание в цифровата среда на потребителя.

113. При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове.
Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.
Потребителите имат две възможности:
Да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
Да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП с искане за формиране на обща помирителна комисия. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya.

114. Сключеният между Търговеца и Клиента договор се прекратяване на предвидените в същия основания, както и в следните случаи:
а. При прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
б. По взаимно писмено съгласие на страните;
в. Автоматично при настъпило изменение на Общите условия, последващо сключването на Договора, в случай че Клиентът в срок до един месец заяви, че не приема изменението – от датата на получаване на уведомлението от Клиента;
г. Едностранно от Търговеца, с писмено уведомление с незабавен ефект и без да дължи обезщетение – в случай че установи, че Клиентът използва предметът на предоставяните от Търговеца услуги в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България или общоприетите нравствени норми;
д. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложеното; В този случай се заплащат извършените невъзстановими разходи и стойността на предоставените до момента услуги, съобразно уговореното в договора възнаграждение.

115. В случай на виновно неизпълнение на задълженията, предвидени в Общите условия и/или сключения договор, изправната Страна може да развали сключения договор, като отправи до неизправната страна писмено предизвестие с 30-дневен срок за изпълнение и с предупреждение, че при липса на добросъвестно изпълнение в посочения срок, ще счита Договора за развален.

116. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца, за което последният ще уведоми Клиента в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от последния имейл адрес. Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на тази глава не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

117. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това право, Клиентът следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

118. Търговецът и Клиента се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Клиента след изричното уведомяване на последния и ако Клиентът не заяви в предоставения му едномесечен срок, че ги отхвърля.

119. Всички съобщения и уведомления между страните ще се считат за валидни, ако са извършени в писмена форма, в т.ч. по имейл и са изпратени по електронна поща (имейл) или по пощата с обратна разписка или чрез куриер на посочените в Договора електронни или физически адреси за кореспонденция на Страните.
За надлежно получаване на електронно уведомление се счита постъпването му в сървъра на електронната поща на получателя.

120. В случай че някоя от Страните промени адреса си, без да уведоми другата Страна, всички уведомления, изпратени до адреса на съответната Страна, посочен в договора, ще се считат за надлежно връчени.

121. Договорът може да бъде изменен или допълнен само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, което става неделима част от договора.

122. В случай че който и да е раздел, подраздел, разпоредба или част от тях или условия от настоящите Общи условия и/или сключения между Търговеца и Клиента договор се окажат недействителни, незаконни, или неприложими според действащото право, този раздел, подраздел, клауза или част от тях или условия ще се считат за делими и останалите разпоредби и условия ще останат в сила и ще са обвързващи за страните все едно недействителните, незаконните, или неприложимите според действащото право разпоредби не са били включени.

123. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси и/или сключения Търговеца и Клиента договор се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

124. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия и/или сключения между страните договор или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Страните чрез разбирателство и взаимни отстъпки, а когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред компетентния български съд.

125. Предвидените в настоящите Общи условия електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на електронен бутон от уебсайта със съдържание, което се попълва или избира от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Настоящите Общи условия са приети от Уебдеш ЕООД и са в сила от 9ти юли 2022г.